joi, 6 martie 2014

ISO 31000:2009 Managementul riscurilor

În contextul uniformizării tuturor standardelor referitoare la sistemele de management conform Anexei SL – Apendix 2 a directivei „ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013”, managementul riscurilor devine un subiect de interes pentru toate sistemele de management, fiind inclus în capitolul 6.1 -Acţiuni pentru abordarea riscurilor şi oportunităţilor al structurii de nivel superior prezentată în anexa menţionată.

Ţinând cont de faptul că Organizaţia Internaţională de Standardizare - ISO a elaborat deja din 2009 un standard referitor la managementul riscurilor, probabil că acesta ar fi documentul cel mai potrivit pentru a fi folosit ca îndrumar de către cei care vor să abordeze managementul riscurilor în cadrul sistemelor de management proprii.

Nu în ultimul rând, ar trebui avut în vedere că, pentru entităţile publice există deja obligativitatea aplicării managementului riscurilor conform Ordinului 946 din 4 iulie 2005 (Ordinul 946/2005) pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management /control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.

Din aceste motive am considerat că ar putea fi de interes prezentarea pe scurt a standardului ISO 31000 ca un posibil model de urmat pentru integrarea managementului riscurilor în cadrul sistemelor de management deja existente sau în curs de dezvoltare şi implementare.

Documentele ISO referitoare la managementul riscurilor se prezintă astfel:
 • ISO 31000:2009 – Managementul riscului – Principii şi linii directoare (SR ISO 31000:2010);
 • IEC / ISO 31010:2009 – Managementul riscului – Tehnici de evaluare a riscului (SR EN 31010:2010);
 • IEC / ISO Ghidul 73:2009 – Managementul riscului – Terminologie – Îndrumări pentru utilizare în cadrul standardelor.
Pentru început să vedem câteva considerente de ordin general cu privire la ISO 31000:2009:
 • Se poate aplica oricărei organizaţii indiferent de mărime, complexitate, domeniu de activitate;
 • Recunoaşte faptul că:
  • toate organizaţiile au obiective, dar şi că
  • întotdeauna există un grad de incertitudine în ce priveşte îndeplinirea obiectivelor;
 • Stabileşte principiile care stau la baza unui management eficace al riscului;
 • Defineşte un proces, dar nu o metodologie de management al riscului;
 • Subliniază nevoia existenţei unui cadru în limitele căruia acest proces să se integreze în operaţiunile organizaţiei;
 • Abordarea este generică şi se poate aplica pentru orice tip de risc, pentru orice domeniu şi în orice context;
 • Acest standard nu este destinat ca referinţă pentru certificarea unui sistem de management al riscului.
Pentru prezentarea detaliată a acestui standard, dar mai ales a modului de aplicare, firma QUASARO vă oferă cursul Managementul riscului – ISO 31000.

Vom continua în numerele viitoare o prezentare a conţinutului acestui standard.

Noua ediţie ISO 9001:2015 bate la uşă (continuare)

Vom începe cu o scurtă prezentare a situaţiei în care se află noua ediţie a ISO 9001.
Proiectul de comitet (CD) a fost votat în septembrie 2013 astfel:
 • 51 voturi PENTRU (aprox 78%)
 • 11 voturi ÎMPOTRIVĂ
 • 3 voturi neexprimate
Pe baza clauzei 2.5.6 din Directivele ISO/IEC proiectul de standard este considerat aprobat. S-au primit aproximativ 3000 de comentarii care vor fi prelucrate în vederea definitivării variantei DIS care este prevăzută să apară în aprilie 2014.

Tot cu această ocazie s-au votat şi următoarele schimbări de ordin general:

SUBIECT
VOTURI PENTRU
VOTURI ÎMPOTRIVĂ
Renunţarea la conceptul excluderi
43
19
Înlocuirea termenului „produs”cu termenul „bunuri şi servicii”
44
18
Înlocuirea termenului „îmbunătăţire continuă”cu termenul „îmbunătăţire”
37
23

Odată cu acest vot, Canada a propus ca în loc de termenul „bunuri şi servicii” să se utilizeze termenul „produse şi servicii”, drept urmare s-a hotărât supunerea la vot şi a acestei variante. Votul s-a încheiat pe 25.02.2014 cu următorul rezultat:
 • 39 voturi pentru „produse şi servicii”
 • 19 voturi pentru „bunuri şi servicii”
 • 4 abţineri
Revenim la prezentarea conţinutului comun inclus în Anexa SL – Apendix 2 a directivei „ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013” care se regăseşte cu unele modificări şi în viitoarea ediţie a ISO 9001:2015. Vom include şi detalii ale elementelor specifice domeniului calităţii incluse în varianta proiectului de comitet (CD) care a fost supusă votului în septembrie 2013. Desigur că, după prelucrarea celor 3000 de comentarii meţionate mai sus, varianta proiectului de comitet (CD) va suferi unele modificări care vor fi captate în proiectul de standard internaţional (DIS) prevăzut să apară pentru aprilie 2014.

Dacă în numărul anterior al newsletter-ului ne-am ocupat de capitolul 4, vom continua cu cerinţele din capitolul 5 - Leadership. Elementele suplimentare faţă de Anexa SL avute în vedere de actuala variantă de lucru a ISO 9001 (proiect de comitet – CD) sunt cele indicate cu culoarea roşie.

5.1 Leadership şi angajare
5.1.1 Leadership şi angajare cu privire la sistemul de management al calităţii

Managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să demonstreze leadership şi angajare în ce priveşte sistemul de management prin:
 • asigurarea faptului că politica şi obiectivele referitoare la *calitate* sunt stabilite şi sunt compatibile cu direcţiile strategice ale organizaţiei;
 • asigurarea faptului că politica referitoare la calitate este înţeleasă şi urmată în cadrul organizaţiei;
 • asigurarea integrării cerinţelor sistemului de management al *calităţii* în procesele de business ale organizaţiei;
 • promovarea conştientizării a abordării bazate pe proces;
 • asigurarea disponibilităţii resurselor necesare pentru sistemul de management al *calităţii*;
 • comunicarea importanţei: 
  • unui management al *calităţii* eficace şi
  • a conformării cu cerinţele sistemului de management al *calităţii* şi cu cerinţele referitoare la bunuri şi servicii;
 • asigurarea faptului că sistemul de management al *calităţii* obţine rezultatele avute în vedere;
 • angajarea, orientarea şi sustinerea personalului organizaţiei astfel încât să poată contribui la eficacitatea sistemului de management al *calităţii*;
 • promovarea îmbunătăţirii continue şi inovării;
 • susţinerea altor roluri relevante de management pentru a se demonstra leadership-ul acestora atât cât este relevant pentru zonele lor de responsabilitate
5.1.2 Leadership şi angajare cu privire la nevoile şi aşteptările clienţilor

Managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să demontreze leadership şi angajare cu privire la orientarea către client prin asigurarea că:

 • riscurile care pot afecta conformitatea bunurilor şi serviciilor şi satisfacţia clienţilor sunt identificate şi luate în considerare;
 • cerinţele clienţilor sunt determinate şi satisfăcute;
 • se menţine focalizarea pe furnizarea consecventă de bunuri şi servicii care satisfac cerinţele clienţilor şi cerinţele legale şi reglementate;
 • se menţine focalizarea pe întărirea satisfacţiei clienţilor.
NOTĂ: Termenul de business din acest standard internaţional ar trebui interpretat în cea mai largă accepţiune ca însemnând acele activităţi care sunt determinante pentru existenţa organizaţiei.

5.2 Politica

Managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să stabilească o politică referitoare la *calitate* care:
 • este adecvată scopului organizaţiei;
 • asigură un cadru pentru stabilirea obiectivelor referitoare la *calitate*;
 • include un angajament pentru satisfacerea cerinţelor aplicabile, şi 
 • include un angajament pentru îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al *calităţii*.
Politica referitoare la *calitate* trebuie:
 • să fie disponibilă ca informaţie documentată;
 • comunicată în cadrul organizaţiei;
 • să fie disponibilă părţilor interesate, după cum este cazul;
 • să fie analizată pentru adecvarea sa continuă.
NOTĂ: Principiile de management al calităţii pot fi utilizate ca bază pentru politica referitoare la calitate.

5.3 Roluri, responsabilităţi şi autorităţi organizaţionale

Managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să se asigure că responsabilităţile şi autorităţile pentru rolurile relevante sunt desemnate şi comunicate în cadrul organizaţiei.

Managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să fie răspunzător pentru eficacitatea sistemului de management al calităţii şi trebuie să desemneze responsabilităţi şi autorităţi pentru:
 • a se asigura că sistemul de management al *calităţii* este conform cu cerinţele acestui standard internaţional;
 • a se asigura că procesele interacţionează şi furnizează rezultatele avute în vedere;
 • raportarea către managementul de la cel mai înalt nivel cu privire la performanţa sistemului de management al *calităţii* şi la orice nevoi de îmbunătăţire;
 • a se asigura că este promovată în cadrul organizaţiei conştientizarea cerinţelor clientului.
Elemente suplimentare pot fi obţinute prin participarea la prezentarea de o zi pregătită de firma QUASARO cu privire la ISO 9001:2015. Calendarul acestor prezentări se poate afla dând click aici.

luni, 20 ianuarie 2014

TWI

Programul TWI – Training Within Industry - a fost dezvoltat de Guvernul S.U.A în timpul celui de al doilea război mondial cu scopul „de a ajuta industria de apărare să îşi satisfacă nevoile de forţă de muncă prin instruirea internă a fiecărui lucrător pentru a-l face să îşi utilizeze la maximum toate abilităţile astfel încât să îşi dea întreaga măsură a capacităţii sale individuale”. La sfârşitul programului (30 septembrie 1945) s-a contabilizat instruirea a 1.750.650 persoane instruite din 16.511 organizaţii având ca rezultate notabile:
 • Creşterea productivităţii
 • Reducerea timpului de inducţie a noilor angajaţi
 • Reducerea ratei rebuturilor
 • Creşterea nivelului de securitate a muncii
 • Etc.
După război Toyota începe să utilizeze TWI pentru a-şi instrui angajaţii ca parte a Sistemului de Producţie Toyota (TPS) dezvoltat în perioada 1951-1960. După 2000 TWI renaşte în SUA şi este redescoperit în multe alte părţi ale lumii.

Programul TWI se adresează în primul rând supervizorilor şi include 3 module:
 • Instructaj de lucru (Job Instruction)
 • Relaţii la locul de muncă (Job Relation)
 • Îmbunătăţirea metodelor de lucru (Job Methods)
În acest material ne vom ocupa mai pe larg de cel mai de succes modul şi anume Instructajul de lucru (Job Instruction).

Principalul obiectiv al acestui modul este de a asigura o inducţie cât mai rapidă a noilor angajaţi cu privire la modul de efectuare practică a lucrărilor de la noul lor loc de muncă. În acest scop s-a dezvoltat o metodologie foarte simplă de defalcare a lucrărilor în operaţiuni elementare şi de folosire a acestei defalcări ca baza pentru instruirea lucrătorilor de către supervizor / maistru / şef de echipă etc.

Un astfel de modul de Instructaj de lucru se organizează astfel:
 • Participanţi: 10 supervizori / maiştri / şefi de echipă etc.
 • Durata modulului: 10 ore a câte 2 ore pe zi
 • Nr. de serii: 3 serii de participanţi în paralel
 • Locul de desfăşurare: întotdeauna în organizaţie cât mai aproape de locurile operaţionale (producţie, prestare servicii etc.)
 • Materiale didactice necesare: organizaţia trebuie să asigure materiale / piese necesare pentru exemplificarea unui număr de aproximativ 8-10 lucrări practice (de dorit una pentru fiecare participant)
 • Activităţi practice: fiecare participant trebuie să exemplifice metodologia de instructaj învăţată pentru o lucrare pe care o coordonează în cadrul activităţilor curente.
TWI – Job Instruction este o metodologie foarte simplă dar cu rezultate extraordinar de spectaculoase. Firma QUASARO organizează astfel de instruiri şi vă stă la dispoziţie cu orice detalii suplimentare necesare.

Noua ediţie ISO 9001:2015 bate la uşă (continuare)

Aşa cum am menţionat în ultimul newsletter vom continua periplul nostru cu privire la ediţia din 2015 a 9001 cu prezentarea modului de abordare a terminologiei ce urmează a fi folosită în cadrul acestui standard. Conform Anexei SL – Apendix 2 a directivei „ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013” toate standardele referitoare la sisteme de management vor folosi un set de 22 termeni comuni, şi anume:

Organizaţie
Parte interesată
Cerinţă
Sistem de management
Management de la cel mai înalt nivel
Eficacitate
Politică
Obiective
Risc
Competenţă
Informaţie documentată
Proces
Performanţă
Externalizare
Monitorizare
Măsurare
Audit
Conformitate
Neconformitate
Corecţie
Acţiune corectivă
Îmbunătăţire continuă

Dintre toţi aceşti termeni o noutate o reprezintă doar următorii 5:

Informaţie documentată
Informaţii care necesită control şi menţinere din partea unei organizaţii, împreună cu mediul lor suport
Nota 1: Informaţiile documentate pot fi în orice format şi pe orice mediu şi din orice sursă.
Nota 2: Informaţiile documentate se pot referi la:

 • sistemul de management inclusiv procesele corelate cu acesta;
 • informaţii create cu scopul ca o organizaţie să funcţioneze (documentaţie);
 • dovezi ale rezultatelor obţinute (înregistrări).

 • Performanţă
  Rezultat măsurabil
  Nota 1: Performanţa poate fi corelată cu constatări cantitative, dar şi calitative.
  Nota 2: Performanţa se poate referi la managementul activităţilor, proceselor, produselor (inclusiv serviciilor), sistemelor sau organizaţiilor.

  Externalizare (verb)
  Realizarea unui aranjament în urma căruia o organizaţie externă efectuează o parte din funcţiile sau procesele organizaţiei
  Nota 1: Deşi o organizaţie externă este în afara domeniului de aplicare a sistemului de management, funcţia sau procesul externalizat sunt incluse în acest domeniu.

  Monitorizare
  Determinarea stadiului unui sistem, unui proces sau unei activităţi
  Nota 1: Pentru a determina stadiul pot fi necesare activităţi de verificare, supraveghere sau observare critică. 

  Măsurare
  Proces pentru a determina o valoare

  Restul termenilor comuni sunt inspiraţi în cea mai mare parte din standardul ISO 9000:2005, cu excepţia termenului „Risc” preluat din standardul ISO 31000:2009.

  Conform instrucţiunilor cuprinse în Anexa SL – Apendix 2: „Pot fi adaugaţi termeni suplimentari şi definiţii suplimentare specifice fiecărui domeniu (calitate, mediu etc.). De asemenea notele existente pot fi modificate sau pot fi adaugate note noi astfel încît să servească scopului fiecărui standard în parte.

  Pentru domeniul calităţii trebuie avut în vedere că şi standardul ISO 9000 este în curs de actualizare cu un calendar de parcurs asemănător celui aplicabil pentru ISO 9001.

  Vom începe în continuare să prezentăm ceva mai în detaliu conţinutul comun inclus în Anexa SL – Apendix 2 a directivei „ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013” care se regăseşte cu unele modificări şi în viitoarea ediţie a ISO 9001:2015. Vom include şi unele comentarii referitoare la elementele specifice numai pentru domeniul calităţii incluse în această viitoare ediţie.

  Primul capitol de cerinţe este capitolul 4 - Contextul organizaţiei şi are 4 subcapitole:

  4.1. Înţelegerea organizaţiei şi a contextului în care activează
  • Presupune determinarea aspectelor interne şi externe cu impact asupra capabilităţii Sistemului de Management (SM)
  • Faţă de acest conţinut comun actuala variantă de lucru a ISO 9001 mai are în vedere următoarele:
   • Actualizarea rezultatelor acestor determinări ori de câte ori este necesa
   • Luarea în considerare a următoarelor elemente pentru determinarea aspectelor interne şi externe:
    • schimbări şi tendinţe
    • relaţiile cu părţile interesate
    • aspecte de guvernanţă, priorităţi strategice, politici interne şi angajamente
    • resursele dipsonibile şi schimbările tehnologice

  4.2. Înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor părţilor interesate
  • Presupune determinarea părţilor interesate împreună cu cerinţele acestora.
  • Faţă de acest conţinut comun actuala variantă de lucru a ISO 9001 indică şi care sunt principalele părţi interesate şi anume:
   • clienţi direcţi;
   • utilizatori finali;
   • furnizori, distribuitori, detailişti sau alte părţi implicate pe lanţul de livrare;
   • organizaţii de reglementare;
   • alte părţi interesate.

  4.3. Determinarea domeniului SM
  • Pentru determinarea domeniului trebuie luate în considerare:
   • aspectele interne şi externe şi
   • cerinţele părţilor interesate
  • Faţă de acest conţinut comun actuala variantă de lucru a ISO 9001 mai are în vedere următoarele:
   • Fomeniul trebuie să indice;
    • bunurile şi serviciile;
    • procesele principale;
    • locaţiile incluse.
   • Excluderile posibile care trebuie limitate la capitolele 7.1.4 – Dispozitive de montorizare şi măsurare şi 8 – Operaţiuni

  4.4. Sistemul de management
  • Presupune stabilirea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a SM, inclusiv procesele necesare şi interacţiunea acestora

  În numerele următoare vom continua detalierea cerinţelor comune din Anexa SL – Apendix 2 a directivei „ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013”, împreună cu posibile abordări ale variantei în lucru a standardului ISO 9001.